Psycholodzy w Ośrodku RENMED pracują z podopiecznymi nad poprawą ich funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego w codziennym życiu. Po przeprowadzonym badaniu psychologicznym i postawionej diagnozie (w zależności od stwierdzonych deficytów, ich głębokości, zasięgu) opracowywany jest program terapii, którego realizacja ma docelowo przyczynić się do podwyższenia jakości życia dziecka oraz jego najbliższych.

Terapeuci specjalizują się w:

 • Diagnozie psychologicznej w zakresie:
 • inteligencji i procesów poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, procesów wzrokowo-przestrzennych)
 • zaburzeń powstałych w wyniku organicznego uszkodzenia OUN
 • osobowości
 • zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
 • Terapii neuropsychologicznej osób z deficytami poznawczymi (powstałymi po m.in. urazach czaszkowo-mózgowych, niedotlenieniu mózgu, operacjach neurochirurgicznych, itp.)
 • Terapii psychologicznej w zakresie parcjalnych deficytów rozwojowych (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia, inne specyficzne zaburzenia umiejętności szkolnych)
 • Terapii psychologicznej dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji rozpoczynającymi się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (m. in.: zaburzenia hiperkinetyczne, lękowe, depresyjne, opozycyjno-buntownicze, moczenie mimowolne, tiki, mutyzm wybiórczy itp.)
 • Terapii psychologicznej dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera).
 • Poradnictwie zawodowym wobec młodzieży stojącej przed wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
 • Pomocy psychologicznej rodzinie (m.in. pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, sytuacji konfliktowych)