1. Organizator szkolenia
  Szkolenia organizuje Centrum Zdrowia RENMED z siedziba przy ul. Księcia Witolda 21 C w Białej Podlaskiej.
 2. Szkolenia
  Centrum Zdrowia RENMED organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej na stronie: www.renmed.pl
 3. Zgłoszenie uczestnictwa, warunki rezerwacji miejsc, zawarcie Umowy na udział w szkoleniu.
  • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza zgłoszeniowego dostępnego poprzez link zamieszczony na stronie: www.renmed.pl w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia.
  • Aby potwierdzić zgłoszenie, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy według informacji znajdujących się min. w zakładce wybranego szkolenia, na końcu formularza lub w mailu dokonać wpłaty zaliczki lub całości wpłaty w terminie i wysokości wskazanej przez organizatora na numer rachunku bankowego.
  • Wpłata zaliczki stanowi gwarancję rezerwacji miejsca na szkoleniu. W przypadku wyczerpania liczby miejsc na szkoleniu, Osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, a nie wpłaciły zaliczki zostają umieszczone na liście rezerwowej.
  • Całość kwoty za szkolenie należy wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
  • Za dzień płatności uznaje się dzień uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
  • Otrzymanie potwierdzenia wpłaty zaliczki od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej Osoby na szkolenie. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora.
  • Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub numer kontaktowy.
  • W przypadku otrzymania potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa z błędnymi danymi, zgłaszający jest zobligowany do korekty błędnych danych i przesłania prawidłowych danych e-mailem lub telefonicznie w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niedopełnienia tego warunku, reklamacje związane z błędnie wystawionym certyfikatem nie będą uznawane.

 

Umowa na udział w szkoleniu 

 • W przypadku wysłania przez Zamawiającego formularza zgłoszeniowego na wybrane szkolenie zawierana jest Umowa. Do zawarcia takiej Umowy wymagane jest:
  • prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego
  • dostarczenie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego z wykorzystaniem funkcjonalności formularza zgłoszeniowego i strony internetowej www.renmed.pl
 • Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu oraz postanowień Umowy.
 • Na podstawie otrzymanego zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w pkt. 3.3, Organizator niezwłocznie prześle Zamawiającemu potwierdzenie udziału w szkoleniu.
 • Przesłanie potwierdzenia udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu strony internetowej www.renmed.pl i formularza zgłoszeniowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.
 • Celem uniknięcia blokowania przez Zamawiającego miejsc na poszczególnych szkoleniach poprzez zgłaszanie Uczestników na szkolenie lub niewpłacanie zaliczek oraz celem uniknięcia innych niż powyżej wskazanych czynności Zamawiającego, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zmierzają lub mogą zmierzać do naruszenia interesów Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia.
 1. Rezygnacja z uczestnictwa
  • Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Firmie RENMED , korzystając z formularza kontaktowego, zamieszczonego w zakładce „Kontakt”; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem: +48 83 410 56 46, +48 501 484 109.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu od momentu zapisu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia całość wpłaty podlega zwrotowi na wskazany numer konta bankowego.
  • Jeśli rezygnacja nastąpi w okresie 6-4 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty RENMED .
  • W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 3-1 dni do rozpoczęcia szkolenia wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  • W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), Firma RENMED umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.
  • W każdym z przypadków wymienionych w punktach 4.2.-4.5 istnieje możliwość wskazania Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.
  • W innych wypadkach niż opisanych w podpunktach 4.2-4.5, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat. Wyjątkiem jest odwołanie kursu przez Organizatora.
 2. Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia
  • W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, istnieje możliwość zwrotu całości wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez Organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).
  • W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia RENMED zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy lub telefonicznie.
  • W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn, Firma RENMED ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim Uczestnikom na podane numery rachunków bankowych lub w przypadku ustalenia nowego terminu szkolenia, przeniesiona na poczet danego kursu.
  • Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu Uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
 3. Ceny szkoleń, promocje, rabaty
  • Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunki w przerwach oraz certyfikat. Nie obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.
  • Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
  • Istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych cen szkoleń, zgodnie z kwotami umieszczonymi na stronie: www.renmed.pl
  • Dla grup i stałych partnerów przeznaczone są atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.
 4. Odpowiedzialność
  • Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Firmę RENMED odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
  • Bezwzględnymi przeciwskazaniami do uczestnictw w szkoleniach organizowanych przez firmę RENMED są:
   – ciąża, w zaawansowanym stadium;
   – obecność innych przeciwskazań zdrowotnych, które utrudniają lub uniemożliwiają pracę fizjoterapeutyczną lub osteopatyczną.
  • Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed RENMED na własną odpowiedzialność.
 5. Uwagi ogólne
  Organizator zastrzega sobie prawo wyciągania konsekwencji od upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku do osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych podobnie działających środków.
 6. Ochrona danych osobowych
  Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez RENMED informacji o szkoleniach oraz informacji handlowych.
 7. Prawa autorskie
  • Wszystkie szkolenia dostępne w RENMED są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).
  • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie: www.renmed.pl, na profilu na portalu Facebook i Instagram: RENMED – szkolenia dla wymagających oraz w materiałach marketingowych Organizatora i prowadzącego szkolenie.
  • Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez RENMED jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.
 8. Reklamacje
  • Kursant może składać reklamacje dotyczące przebiegu szkolenia w firmie RENMED w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia danego szkolenia na adres firmowy: ul. Księcia Witolda 21C, 21-500 Biała Podlaska lub elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  • Kursant może składać reklamację dotyczącą innego zdarzenia niż przebieg szkolenia, np. problem z wpłatą, fakturą, dofinansowaniem, w formie pisemnej na adres firmowy: ul. Księcia Witolda 21C, 21-500 Biała Podlaska lub elektronicznie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powstania zdarzenia reklamacyjnego.
  • Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, informacje dotyczące reklamacji (nazwa szkolenia, data i miejsce przeprowadzenia szkolenia), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Uczestnika wobec Organizatora z tytułu reklamacji.
  • Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  • Uczestnik ma możliwość odwołania się od decyzji Organizatora w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma.
  • Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.


Model reagowania na nieprzewidziane sytuacje

 

 1. Choroba/nieobecność Prowadzącego
  1. Instruktor szkolenia powiadamia Organizatora o nieobecności na szkoleniu natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.
  2. Koordynator szkoleń, o ile jest to możliwe, zapewnia zastępstwo. Osoba zastępująca prowadzącego szkolenie musi posiadać wymagane kwalifikacje i predyspozycje do przeprowadzenia zastępstwa. Koordynator szkolenia ma obowiązek przekazać prowadzącemu informacje o grupie oraz szczegółowy program szkolenia. Koordynator informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji Uczestników danego szkolenia. W tym przypadku zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
  3. Jeżeli nie ma możliwości zastępstwa w pierwotnym terminie, koordynator szkoleń informuje uczestników o odwołaniu szkolenia.
  4. Informacja o odwołaniu szkolenia jest przekazywana Kursantom drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub drogą telefoniczną.
  5. Koordynator szkoleń zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z każdym Kursantem w celu ustalenia nowego terminu dla całej grupy, indywidualnego terminu, bądź potwierdzenia rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Niedostępność Sali
  1. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia w planowanej lokalizacji, Organizator zobowiązany jest do znalezienia sali szkoleniowej w pobliżu pierwotnego miejsca szkolenia. Sala musi spełniać minimum te same wymogi techniczne co planowana sala główna.
  2. Koordynator szkoleń jak najszybciej informuje Uczestników o zmianie sali i nowej lokalizacji drogą mailową za potwierdzeniem odbioru lub telefonicznie.
  3. W przypadku braku możliwości zapewnienia sali o wystarczającym standardzie, koordynator jak najszybciej informuje Uczestników o zmianie terminu. W przypadku rezygnacji z udziału w nowym terminie szkolenia, Kursant otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty za szkolenie.
 3. Awaria sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń:
  1. Rzutnik - w przypadku awarii rzutnika, organizator wykorzystuje sprzęt zastępczy, który zmagazynowany jest w budynku, w którym odbywa się szkolenie.
  2. Kable, przełączki i pointer - w przypadku awarii albo braku sprzętu Instruktora,  Organizator dysponuje zapasowymi kablami, przełączkami i pointerem, które wypożycza na czas szkolenia.
  3. Komputer - w przypadku awarii komputera Instruktora, Organizator udostępnia swój komputer, który służy do odczytu prezentacji i innych materiałów dydaktycznych, których kopie Instruktor posiada na odbiorniku zewnętrznym (dysk twardy, pendrive)
 4. Wypadek, pogorszenie stanu zdrowia Kursanta/Instruktora
  1. W przypadku niegroźnego skaleczenia Kursanta koordynator/ osoba upoważniona przez koordynatora szkoleń obecna na szkoleniu, udziela pierwszej pomocy i zakłada opatrunek. Na sali szkoleniowej zawsze znajduje się apteczka. Jeżeli uszkodzenie nie przeszkadza w aktywnym uczestnictwie, Kursant wraca do grupy i kontynuuje uczestnictwo. Koordynator oraz osoby upoważnione przed koordynatora do opieki nad przebiegiem szkolenia, zostały przeszkolone z zasad udzielania pierwszej pomocy.
  2. W przypadku poważniejszego uszkodzenia, bądź zdecydowanego pogorszenia stanu zdrowia Kursanta, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu udziela pierwszej pomocy i w razie potrzeby wzywa pomoc. Jeżeli służby ratownicze odmówią przyjazdu na miejsce zdarzenia, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu, osobiście odwozi Kursanta do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  3. W przypadku poważniejszego uszkodzenia, bądź zdecydowanego pogorszenia stanu zdrowia Instruktora koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu udziela pierwszej pomocy i w razie potrzeby wzywa pomoc. Jeżeli służby ratownicze odmówią przyjazdu na miejsce zdarzenia, koordynator szkolenia/osoba upoważniona przez koordynatora obecna na szkoleniu, osobiście odwozi Instruktora na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy. W przypadku niemożliwości kontynuacji szkolenia ze względu na stan zdrowia Instruktora, szkolenie zostaje przerwane. Kursanci mają do wyboru odbycie szkolenia w innym dogodnym dla siebie terminie.
 5. Inne zdarzenia losowe/zastrzeżenia klientów
  1. Organizator możliwie szybko reaguje na wszystkie zdarzenia losowe i poszukuje najprostszego rozwiązania.
  2. Koordynator szkolenia przerywa lub odwołuje szkolenie wynikające z działania siły wyższej.
  3. W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania zdarzenia losowego, Organizator możliwie szybko informuje o zaistniałej sytuacji Uczestników lub Prowadzącego.

 

Opracowanie niniejsze stanowi własność firmy Centrum zdrowia RENMED  i chronione jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1191).